Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes niza

Engleski naziv: Limit of a sequence

Definicija:
Za niz (Pk)k u metričkom prostoru X kažemo da konvergira ako postoji točka

sa svojstvom da za svaki

postoji prirodan broj k0 takav da je za sve prirodne brojeve k takve da je
vrijedi

Točka P0 zove se limes ili granična vrijednost niza i piše se

lim

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2