Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Četverokut

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su A, B, C, D četiri točke ravnine, takve da se nikoje dvije dužine   AB  ,  BC  ,  CD  ,  DA
ne sijeku u svojoj unutrašnjoj točki.
Dio ravnine omeđen dužinama   AB  ,  BC  ,  CD  ,  DA    zovemo četverokutom
i obilježavamo sa ABCD.
Točke A, B, C, D zovemo vrhovi, a dužine   AB  ,  BC  ,  CD  ,  DA    stranice tog četverokuta.
Parove   AB  i  CD  , te  BC  ,  DA    zovemo nasuprotnim stranicama četverokuta.
Vrhove koji leže na istoj stranici zovemo susjedni vrhovi, a ako ne leže na istoj stranici, onda ih zovemo suprotnim vrhovima. Stranice sa zajedničkim vrhom zovemo susjedne stranice. Dužinu koja spaja suprotne vrhove zovemo dijagonala četverokuta. Kutove α = ∠BAD, β = ∠ABC, γ = ∠BCD, δ = ∠CDA zovemo (unutarnji) kutovi četverokuta. Kutove α i γ, te β i δ zovemo nasuprotnim kutovima četverokuta.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2