Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Slični trokuti

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ΔABC trokut s vrhovima A, B, C. Neka su a = |BC|, b =|CA| i c = |AB| redom duljine stranica tog trokuta, te neka su α = ∠BAC, β = ∠ABC i γ = ∠ACB redom kutovi nasuprotni tim stranicama.
Neka je ΔA'B'C' trokut s vrhovima A', B', C'. Neka su a' = |B'C'|, b' =|C'A'| i c' = |A'B'| redom duljine stranica tog trokuta, te neka su α' = ∠B'A'C', β' = ∠A'B'C' i γ' = ∠A'C'B' redom kutovi nasuprotni tim stranicama.
Kažemo da su ΔABC i ΔA'B'C' slični ako postoji bijekcija ƒ : {A, B, C} → {A', B', C'} između njihovih vrhova, takva da je ƒ(A) = A', ƒ(B) = B' i ƒ(C) = C' i takva da je α = α', β = β i γ = γ' i a / a' = b / b' = c / c'. Za slične trokute pišemo ΔABC ∼ ΔA'B'C'.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2