Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Središnji kut nad tetivom

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je k(O, r) kružnica sa središtem O i polumjerom r.
Ako je   AB   tetiva koja ne prolazi središtem O, onda kut ∠AOB zovemo
središnji kut nad tetivom   AB .

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2